Content is King ยังจริงอยู่ไหม? ในยุคที่ใครๆ ก็สร้างคอนเทนต์ได้เอง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Content มีความสำคัญแต่คอนเทนต์ยังถือว่าเป็นราชาอยู่ไหม ในยุคที่มีคอนเทนต์เป็นล้านๆ ให้คนเสพในทุกๆ วัน